Cơ cấu tổ chức

BAN QUẢN TRỊ CÔNG TY:
* Hội đồng quản trị:
Ông: Bùi Hồng Minh (Chủ tịch)
– Ông: Nguyễn Hòa Nam (Ủy viên)
– Ông: Hồ Ngãi (Ủy viên)
– Ông: Đinh Ngọc Châu (Ủy viên)
– Ông: Lê Kế Tích (Ủy viên)
Ban kiểm soát:
Bà: Hà Hải Yến (Trưởng ban)
– Ông:Trần Minh Hoàng (Ủy viên)
– Ông: Huỳnh Minh (Ủy viên)
* Ban Giám đốc: 
Ông: Nguyễn Hòa Nam (Giám đốc Công ty)
– Ông: Hồ Ngãi (Phó GĐ Kỹ thuật – Sản xuất)
– Ông: Lê Kế Tích (Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp vỏ bao)

Follow us:

Đăng kí nhận tin qua Email