Cơ cấu tổ chức

BAN QUẢN TRỊ CÔNG TY:
* Hội đồng quản trị:
Ông: Nguyễn Văn Tân (Chủ tịch HĐQT)
– Ông: Trần Văn Khôi (Thành viên HĐQT)
– Ông: Lê Kế Tích (Thành viên HĐQT)
– Ông: Nguyễn Hữu Vỹ (Thành viên HĐQT)
– Ông: Trương Văn Tuấn (Thành viên HĐQT)
Ban kiểm soát:
Bà: Trần Thị Hải Ngà (Trưởng BKS)
– Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng (Thành viên BKS)
– Bà: Nguyễn Phương Lan (Thành viên BKS)

* Ban Giám đốc: 
Ông: Trần Văn Khôi (Giám đốc Công ty)
– Ông: Lê Kế Tích (Phó Giám đốc Công ty)

 

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

02363707814
Liên hệ