Cơ cấu tổ chức

BAN QUẢN TRỊ CÔNG TY:
* Hội đồng quản trị:
Ông: Doãn Nam Khánh (Chủ tịch)
– Ông: Trần Văn Khôi (Ủy viên)
– Ông: Đinh Ngọc Châu (Ủy viên)
– Ông: Lê Kế Tích (Ủy viên
– Ông: Nguyễn Hữu Vỹ (Ủy viên)
Ban kiểm soát:
Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng (Trưởng ban)
– Bà: Nguyễn Phương Lan (Ủy viên)

* Ban Giám đốc: 
Ông: Trần Văn Khôi (Giám đốc Công ty)
– Ông: Lê Kế Tích (Phó Giám đốc Công ty)

 

Follow us:

Đăng kí nhận tin qua Email

Gọi để đặt hàng ngay