Điều lệ và Quy chế

Kính gửi quý Cổ đông.
Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng xin gửi đến quý cổ đông Điều lệ & Quy chế của Công ty:

1. Điều lệ Công ty
2. Quy chế về nội bộ về quản trị Công ty
3. Quy chế hoạt động của HĐQT
4. Quy chế công bố thông tin
Trân trọng!

Kết nối :

Đăng kí nhận tin qua Email

02363707814
Liên hệ